Forretningsbetingelser ⋆ Mama's House

Forretningsbetingelser

Gyldighed

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Mama’s House og Louise Krog Haagen.

Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, 1:1 mentoring/coaching og mentoring forløb udgår fra Mama’s House, CVR nr. 40357149 c/o Louise Krog Haagen, Ebbe Brydesvej 8, 6800 Varde.  Mail: louise@mamashouse.dk.

Fortrolighed

Mama’s House behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Mama’s House i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Mama’s House deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand. Dog kan Mama’s House videregive dine oplysninger, informationer og materiale til tredjeparter, som udfører opgaver for Mama’s House. Sådanne tredjeparter får kun adgang til dine informationer, oplysninger og dit materiale i det omfang, dette er nødvendigt for, at de kan varetage den opgave, som de skal udføre for Mama’s House, og de må ikke videregive dine oplysninger, information og materiale til andre.

Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, foredrag, 1:1 mentoring/coaching samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, foredrag og 1:1 mentoring betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende. Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Mentorforløb, kurser og 1:1 mentoring/coaching afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis et kursus, mentorforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Mama’s House, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur.

Aflyses en dag på mentorforløb eller kurser på foranledning af Mama’s House, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for coaching/mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internetforbindelse.

Særligt om gruppeforløb og uddannelser

Der ydes erstatningscoaching i forbindelse med dødsfald i nærmeste familie eller hvis du selv bliver livstruende syg.

Der ydes ikke 1:1 erstatningscoaching, hvis du bliver forhindret i at deltage i holdundervisningen eller på gruppekald fordi du selv planlægger/vælger andre aktiviteter, medmindre det er aftalt særskilt på det tidspunkt du tilmelder dig et forløb.

Rettigheder

Mama’s House har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentoringforløb og 1:1 mentoring

Ved køb af Mama’s Houses ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Louise Krog Haagen og virksomheden Mama’s House måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, coaching, 1:1 mentoring og mentoring forløb, er begrænset til direkte skade og tab. Dog kan beløbet aldrig overstige mere end 50% det indbetalte kursusgebyr excl. moms. Mama’s House og Louise Krog Haagen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Louise Krog Haagen har handlet simpelt uagtsomt.

Ændring af forretningsbetingelser

Louise Krog Haagen har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Esbjerg.

© 2019 Mama’s House. Alle rettigheder forbeholdes. Mama’s House, c/o Louise Krog Haagen, cvr. 35407149